ข้าวของที่บ้านเก่าเก็บไม่ได้ใช้
เอาออกมาขายที่ OLX
honey pot