เงื่อนไขการให้บริการ

1. เพื่อเป็นการเปิดช่องทางทางการขายสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ olx.co.th ซึ่งเรียกว่าระบบ "OLX" (โอแอลเอ็กซ์) แก่เจ้าของข้อมูลและผู้ใช้บริการ OLX จึงได้จัดพื้นที่ในการซื้อขายสินค้าผ่านบนเว็บไซต์ให้แก่เจ้าของข้อมูลและผู้ใช้บริการเพื่อช่วยให้เจ้าของข้อมูลและหรือผู้ขายสามารถโฆษณาผลิตภัณฑ์ของท่านได้ ทั้งนี้ OLX จำกัดขอแจ้งให้เจ้าของข้อมูลและผู้ใช้บริการทราบว่าบริการนี้เป็นเพียงการให้บริการในรูปแบบ ระบบ "OLX" เท่านั้น เว็บไซต์ olx.co.th มิได้มีส่วนในการจัดจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการตามที่ลงประกาศของเจ้าของข้อมูลและหรือ OLX ผู้ขายตามที่ปรากฎในระบบ "OLX" บนเว็บไซต์ olx.co.th แต่อย่างใด

 

2. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า สินค้า และ/หรือบริการ ตลอดจนเนื้อหาในเว็บไซต์ถูกจัดเตรียมขึ้นโดยเจ้าของข้อมูลเท่านั้น ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณ และความระมัดระวังในการติดต่อ ซื้อ ขาย หรือกระทำธุรกรรมอื่นใดผ่านเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ OLX ไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อสินค้า และ/หรือบริการ รวมถึงคุณภาพ ปริมาณ ราคา และระยะเวลาในการส่งมอบ โดยเจ้าของข้อมูลจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น

 

3. ผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูลที่ใช้บริการเว็บไซต์นี้ จะต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ OLX หรือของบุคคลภายนอก

 

4. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูลที่ใช้บริการเว็บไซต์นี้กระทำการใดอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

 

5. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูลที่ใช้บริการเว็บไซต์นี้นำข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

 

6. OLX มีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบ ระงับ หรือยกเลิกเนื้อหาในเว็บไซต์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และเมื่อใดก็ได้ตามที่ OLX เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ OLX ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

 

7. OLX สามารถใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ในระบบ เพื่อจัดส่งข้อมูลและติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการได้ ทั้งนี้ OLX จะไม่เผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลใดนอกจาก OLX  และผู้ใช้บริการ OLX เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรม เว้นแต่กรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

 

8. OLX สงวนสิทธิในการพิจารณาแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการเว็บไซต์นี้เมื่อใดและอย่างไรก็ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ทั้งนี้ OLX สงวนสิทธิที่จะถือว่า การเยี่ยมชม และ/หรือการใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขที่ OLX กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

 

 

บริษัท  ดีเอฟ  มาร์เก็ตเพลส  จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวให้ใช้เครื่องหมายการค้า "OLX" ในประเทศไทย

อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 19

เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 

โทรศัพท์ : 02-833-3187

โทรสาร : 02-833-3113